Postanowienia ogólne

Administratorem danych osobowych Klientów jest Ideali sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 74/320, 50-020 Wrocław, NIP: 8842766014, REGON: 364633298, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000621561, zwana dalej Ideali.

Jeśli nie zgadzasz się z poniższym Regulaminem, proszę nie odwiedzać serwisu licznasiebie.pl oraz nie prenumerować newsletterów należących do Ideali oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Idali.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisu licznasiebie.pl możesz zostać poproszony/-a o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja newslettera

Zaprenumerowanie newslettera wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej Ideali.

Konto użytkownika

Dokonując pierwszego zakupu na stronie licznasiebie.pl Klientowi zostanie automatycznie założone konto użytkownika w serwisie licznasiebie.pl. W tym celu zostanie wykorzystany adres e-mail Klienta podany w zamówieniu, który to stanie się loginem Klienta do konta użytkownika w serwisie licznasiebie.pl.

W momencie założenia konta użytkownika zostanie wysłane na adres e-mail Klienta automatycznie wygenerowane hasło dostępu do konta użytkownika.

Przy pierwszym logowaniu do konta użytkownika z wykorzystaniem automatycznie wygenerowanego hasła dostępu, Klient zostanie poproszony o zmianę hasła dostępu na własne. Nowe hasło dostępu musi się składać z minimum 6 znaków.

Wszystkie hasła dostępu są kodowane. Tym samym haseł nie zna również administrator serwisu licznasiebie.pl. Dlatego w przypadku, gdy Klient zapomni hasła, będzie musiał on ustawić nowe hasło korzystając z formularza odzyskiwania hasła znajdującego się na stronie https://licznasiebie.pl/odzyskaj-haslo.

Dostęp do konta użytkownika Klient uzyska po zalogowaniu się w serwisie licznasiebie.pl. W tym celu Klient musi się zalogować na stronie https://licznasiebie.pl/logowanie podając swój adres e-mail oraz ustalone hasło dostępu.

Przyjmowanie i realizacja zamówień

Ideali prowadzi sprzedaż produktów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o produktach i usługach Ideali zamieszcza na stronie licznasiebie.pl. Oferta podlega bieżącej aktualizacji.

Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę licznasiebie.pl, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Serwis, umożliwiające korzystanie z Serwisu przez Klienta obejmują: komputer lub inne urządzenie teleinformatyczne połączony z siecią Internet; zainstalowana przeglądarkę internetową umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z włączoną opcją akceptowania plików „cookies” oraz z obsługą Java Script.

Do dokonywania zakupów na stronie licznasiebie.pl niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

Korzystanie z funkcjonalności strony internetowej licznasiebie.pl jest nieodpłatne.

Informacje o produktach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Ideali zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych produktów lub usług z Ideali. Chwila wysłania zamówienia stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Z tą chwilą uważa się umowę sprzedaży między Ideali a Klientem za zawartą.

Zawierając umowę sprzedaży z Ideali i akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie rachunków przez Ideali w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.).

Zgoda na udostępnienie rachunków w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania rachunków w formie papierowej. Jednakże akceptacja Klienta na wystawianie i przesyłanie rachunków w formie elektronicznej nie wyłącza prawa Ideali do wystawiania i przesyłania rachunków w wersji papierowej. W razie sprzeciwu Klienta wyrażonego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty internetowej Idali przekaże Klientowi rachunek w wersji papierowej, przekazując oddzielnie na adres, na jaki ma zostać wystawiony rachunek.

Ideali wystawi rachunek do 14 dni od zrealizowania zamówienia. Ideali wystawia i udostępnia rachunki w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Każdy rachunek w formie elektronicznej zostanie udostępniony Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

W przypadku braku możliwości realizacji całego lub części zamówienia, Ideali zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania go. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Ideali czeka na decyzje Klienta 24 godziny, licząc od momentu wysłania wiadomości e-mail z prośbą o decyzję. W przypadku braku decyzji Klienta, Ideali dokona anulowania z zamówienia pozycji niedostępnej i wyśle produkt lub produkty, które są zarezerwowane dla niego.

W przypadku braku możliwości zrealizowania całego zamówienia, Ideali dokona anulowania zamówienia, o którym Klient otrzyma informacje drogą mailową.

W przypadku jeśli zamówienie zostało opłacone przez Klienta i zostało ono anulowane w całości lub w części Ideali dokona zwrotu pieniędzy, w wysokości anulowanych produktów lub w przypadku anulowania całego zamówienia, w wysokości całego zamówienia, zgodnie z zasadami opisanymi w sekcji "Zwrot należności Klientom".

W przypadku braku zapłaty za produkt objęty zamówieniem w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, Ideali anuluje złożone zamówienie.

W przypadku jeśli Klient dokona zapłaty za część zamówienia, to wpłacone pieniądze zostaną zwrócone zgodnie z zasadami opisanymi w sekcji: "Zwrot należności Klientom".

Zasady sprzedaży plików elektronicznych

Sekcja ta dotyczy zamówień obejmujących kursy multimedialne, e-booków lub audiobooków.

Składając zamówienie Klient powinien zapoznać się z wymaganiami technicznymi, opisem danego Kursu multimedialnego, E-booka lub Audiobooka MP3, który zawiera, oprócz innych danych, postanowienia o zakresie licencji dotyczącej danego pliku oraz typ pliku.

Realizacja zamówienia zawierającego kurs multimedialny, e-booka lub audiobooka MP3 rozpoczyna się po otrzymaniu przez Ideali potwierdzenia poprawnego wykonania zapłaty od operatora płatności.

Po otrzymaniu przez Ideali potwierdzenia dokonania płatności, Klient otrzyma dostęp do zakupionego kursu multimedialnego, e-booka lub audiobooka MP3. W celu pobrania zakupionych plików lub odtworzenia ich bezpośrednio w serwisie licznasiebie.pl, Klient musi zalogować się do swojego konta użytkownika.

Ideali wystawi rachunek do 14 dni od zrealizowania zamówienia. Ideali wystawia i udostępnia rachunki w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Każdy rachunek w formie elektronicznej zostanie udostępniony Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

W przypadku, gdy realizacja zamówienia okaże się niemożliwa, Ideali poinformuje o tym Klienta, przesyłając informację na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu zamówienia. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, Ideali dokona zwrotu wpłaconych środków.

Ceny i płatności

Wszystkie ceny podane w serwisie licznasiebie.pl są podawane są w złotych polskich i są cenami brutto czyli zawierają podatek VAT.

Płatności można dokonać za pomocą systemu PayPal lub płatności elektronicznych. Płatności elektroniczne realizowane są przez Przelewy24. System Przelewy24 zapewnia wysokie bezpieczeństwo transakcji dzięki zastosowaniu 128 bitowego protokołu SSL.

Niezapowiedziane wiadomości

Ideali zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zaakceptowały niniejszy Regulamin.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Ideali rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów Ideali.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Ideali. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Reklamacje

Klient może zgłaszać reklamacje pisząc na adres info@licznasiebie.pl.

Ideali rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni od jej zgłoszenia i poinformuje drogą mailową Klienta (na ten sam adres e-mail, z którego przyszła reklamacja) o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

Prawo odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 30 dni od odebrania zamówionej przesyłki lub 30 dni od opłacenia zamówienia w przypadku zamawiania plików elektronicznych obejmujących kursy multimedialne, e-booków lub audiobooków.

Klient może odstąpić od umowy wysyłając stosowną wiadomość na adres: info@licznasiebie.pl.

W przypadku zamówień innych niż pliki elektroniczne, po wysłaniu wiadomości o odstąpieniu od umowy, Ideali poinformuje klienta wysyłając na jego adres e-mail informację na temat adresu, pod który Klient ma obowiązek odesłać produkt. Klient ma obowiązek zwrócić produkt do Ideali niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Produkty powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Klient powinien postępować z produktem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

W przypadku zamówień plików elektronicznych, po wysłaniu wiadomości o odstąpieniu od umowy, Ideali zablokuje Klientowi do nich dostęp w serwisie licznasiebie.pl. Klient ma obowiązek niezwłocznie usunąć ze wszystkich swoich urządzeń elektronicznych pobrane pliki. W przeciwnym razie będzie to traktowane jako naruszenie praw autorskich autora.

Ideali dokona zwrotu należności za zwrócony produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a w przypadku zamówień innych niż pliki elektroniczne zwrot należności nastąpi w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania od Klienta zwróconego towaru.

Zwrot należności klientom

W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Ideali do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Ideali, zwrot ten następuje w następujących terminach:
-w przypadku reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej uwzględnienia przez Ideali;
-w przypadku anulowanie zamówienia w terminie 14 dni od dnia jego anulowania;
-w przypadku odstąpienia Klienta od umowy w terminie określonym w sekcji "Prawo odstąpienia od umowy";

Zwrot płatności zostanie zrealizowany tym samym kanałem płatności co zamówienie, które zostało opłacone (np. jeśli zamówienie zostało opłacone e-przelewem z konta bankowego, to zwrot płatności nastąpi na to samo konto bankowe). W przypadku braku możliwości zwrotu środków tym samym kanałem płatności Ideali ustali wspólnie z Klientem inny kanał płatności.

W przypadku wystawienia rachunku korygującego, rachunek zostanie wystawiony przez Ideali w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Rachunek zostanie wysłany do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania zamówienia.

Wyłączenie Odpowiedzialności

Pomimo, że Idali sprzedaje wiedzę i praktyczne rozwiązania biznesowe, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z wszystkiego, co zostało zawarte w sprzedawanych przez Ideali publikacjach.

Porady zawarte w sprzedawanych przez Ideali publikacjach powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.

Zawarte w serwisie licznasiebie.pl publikacje są opinią prywatną autora i jako takie powinny być traktowane.