I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Portal LiczNaSiebie.pl (zwany dalej Portalem lub LiczNaSiebie lub Serwisem) – jest to platforma internetowa za pomocą której Usługodawca Świadczy Usługi Drogą Elektroniczną, zwane dalej Usługami / Produktami.

2. Usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwaną dalej „UŚUDE”), jest Ideali sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 74/320, 50-020 Wrocław, NIP: 8842766014, REGON: 364633298, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000621561, zwana dalej Ideali lub Usługodawcą (Sprzedawcą) lub Administratorem.

3. Użytkownik to osoba przeglądająca w jakikolwiek sposób Portal, niezależnie czy ma Konto na Portalu, czy go nie ma.

4. Użytkownik staje się Klientem w trakcie procesu składania zamówienia – z chwilą zakończenia ścieżki zakupowej poprzez opłacenie Zamówienia.

5. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne, chyba że Użytkownik staje się Klientem i wyraźnie składa oświadczenie woli co do zakupu określonego Produktu, przy czym proces zakupowy jest wyraźnie opisany i zaczyna się od wyszczególnionej oferty z Produktem, jego opisem i ceną, a chwila zawarcia Umowy i finalizacja zamówienia wraz z płatnością są wyraźnie oznaczone jako ostatni krok ścieżki zakupowej poprzez odpowiednie przyciski ekranowe i/lub opisy, formułki.

6. Wybrane lub wszystkie treści Portalu mogą być dostępne odpłatnie w formie abonamentu. Użytkownik musi wyrazić na to wyraźną zgodę w formie stosownego oświadczenia woli składanego w ramach oferty Portalu i jego ścieżki zakupowej.


II. DANE OSOBOWE, ZGODY, SUBSKRYPCJA NEWSLETTERA
1. W trakcie korzystania z Portalu, Użytkownik może być poproszony o podanie danych osobowych w związku z zakładanie Konta oraz zakupami Usług / Produktów oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu.

2. Użytkownik udziela też wymaganych prawem obowiązkowych i/lub opcjonalnych zgód w zakresie przetwarzania jego danych osobowych, w tym zgody te mogą dotyczyć również otrzymywania drogą elektroniczną informacji handlowych, m. in. w związku z Produktami / Usługami oferowanymi przez Usługodawcę poprzez Portal, jak również zgody mogą dotyczyć Zaufanych Partnerów Usługodawcy i usług / produktów takich osób trzecich.

3. Zakres przetwarzania na poziomie ogólnym jest ujęty w stosownej Klauzuli Informacyjnej RODO (Klauzula RODO), jak również w Polityce Prywatności obejmującej Politykę Cookies.

4. W zakresie zindywidualizowanym, zakres reguluje również udzielenie bądź nie przez Użytkownika konkretnych zgód w ramach zakładania Konta i/lub w procesie przechodzenia wybranych ścieżek zakupowych. Podobnie jest w przypadku zapisywania się przez Użytkownika na Newsletter oferowany w ramach Portalu.


III. KONTO UŻYTKOWNIKA
1. W trakcie dokonywania pierwszego zakupu w Portalu, Użytkownikowi zostaje założone Konto Użytkownika w Serwisie. Użytkownik w tym procesie udziela wymaganych i/lub opcjonalnych zgód na przetwarzanie jego danych osobowych.

2. Wraz z założeniem Konta Użytkownika, Użytkownik staje się Klientem.

3. Podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie m. in. wykorzystany przy realizacji zamówienia. Stanie się on też loginem do Konta Użytkownika w Serwisie.

4. W momencie założenia Konta Użytkownika zostanie wysłane na adres e-mail Klienta automatycznie wygenerowane hasło dostępu do Konta Użytkownika.

5. Przy pierwszym logowaniu do Konta Użytkownika z wykorzystaniem automatycznie wygenerowanego hasła dostępu, Klient zostanie poproszony o zmianę hasła dostępu na własne. Nowe hasło dostępu musi się składać z minimum 6 znaków.

6. Wszystkie hasła dostępu są kodowane (np. „haszowane” asymetrycznie do tzw. „skrótu”) w bazie danych Portalu, dzięki czemu haseł Użytkowników nie zna nawet administrator Serwisu. Dlatego, gdy Klient zapomni hasła, będzie musiał on ustawić nowe hasło, korzystając z odpowiedniego formularza odzyskiwania hasła znajdującego się na Portalu.

7. Dostęp do Konta Użytkownika Klient uzyska po zalogowaniu się w Serwisie. W tym celu Klient musi się zalogować na stronie Portalu, podając swój e-mail jako login oraz ustalone hasło dostępu, znane tylko Klientowi.


IV. ZASADY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I USŁUG (PLIKÓW ELEKTRONICZNYCH)
1. Sprzedaż Usług i Produktów obejmuje m. in. kursy multimedialne, e-booki, audiobooki, jak również abonamentowy dostęp do zawartości Serwisu w postaci Fabryki Wiedzy.

2. Składając zamówienie Klient powinien zapoznać się z wymaganiami technicznymi, opisem danego Produktu/Usługi (w postaci np. e-booka, audiobooka – pliku mp3 lub podobnego), który zawiera, oprócz innych danych, postanowienia o zakresie licencji dotyczącej danego pliku oraz typ pliku i ewentualne wymagania / ograniczenia techniczne jak i prawne.

3. Realizacja zamówienia zawierającego Produkt / Usługę (np. kurs multimedialny, e-book lub audiobook MP3) rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania zapłaty od Operatora Płatności (chwila zawarcia umowy).

4. Po otrzymaniu przez Ideali potwierdzenia dokonania płatności, Klient otrzyma dostęp do zakupionego kursu multimedialnego, e-booka lub audiobooka MP3 (danego Produktu / Usługi). W celu pobrania zakupionych plików lub odtworzenia ich bezpośrednio w serwisie licznasiebie.pl, Klient musi zalogować się do swojego Konta Użytkownika.

5. Ideali wystawi rachunek do 14 dni od zrealizowania zamówienia. Ideali wystawia i udostępnia rachunki w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Każdy rachunek w formie elektronicznej zostanie udostępniony Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

6. W przypadku, gdy realizacja zamówienia okaże się niemożliwa, Ideali poinformuje o tym Klienta, przesyłając informację na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu zamówienia. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, Ideali dokona zwrotu wpłaconych środków.


V. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ
1. Ideali prowadzi sprzedaż produktów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o produktach i usługach Ideali zamieszcza na stronie licznasiebie.pl. Oferta podlega bieżącej aktualizacji.

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę licznasiebie.pl, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Serwis, umożliwiające korzystanie z Serwisu przez Klienta obejmują: komputer lub inne urządzenie teleinformatyczne połączony z siecią Internet; zainstalowana przeglądarkę internetową umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z włączoną opcją akceptowania plików „cookies” oraz z obsługą Java Script.

3. Do dokonywania zakupów na stronie licznasiebie.pl niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

4. Korzystanie z funkcjonalności strony internetowej licznasiebie.pl jest nieodpłatne, chyba że jakieś Produkty lub Usługi są wyraźnie oznaczone jako odpłatne w formie zakupu jednorazowego lub abonamentu.

5. Informacje o produktach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Ideali zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy kupna zamawianych Produktów lub Usług z Ideali. Chwila wysłania zamówienia stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Z tą chwilą uważa się umowę sprzedaży między Ideali a Klientem za zawartą.

6. Zawierając umowę sprzedaży z Ideali i akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur VAT przez Ideali w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.). Ideali wystawi faktury tylko podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Osobom fizycznym nie są wystawiane faktury, a potwierdzeniem złożenia i opłacenia zamówienia będzie informacja wysłana drogą mailową na adres e-mail Klienta.

7. Zgoda na udostępnienie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktur w formie papierowej. Jednakże akceptacja Klienta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa Ideali do wystawiania i przesyłania faktur w wersji papierowej. W razie sprzeciwu Klienta wyrażonego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty internetowej Idali przekaże Klientowi fakturę w wersji papierowej, przekazując oddzielnie na adres, na jaki ma zostać wystawiona faktura.

8. Ideali wystawi fakturę do 14 dni od zrealizowania zamówienia. Ideali wystawia i udostępnia faktury w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Każda faktura w formie elektronicznej zostanie udostępniona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

9. W przypadku braku możliwości realizacji całego lub części zamówienia, Ideali zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania go. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

10. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Ideali czeka na decyzje Klienta 24 godziny, licząc od momentu wysłania wiadomości e-mail z prośbą o decyzję. W przypadku braku decyzji Klienta, Ideali dokona anulowania z zamówienia pozycji niedostępnej i wyśle produkt lub produkty, które są zarezerwowane dla niego.

11. W przypadku braku możliwości zrealizowania całego zamówienia, Ideali dokona anulowania zamówienia, o którym Klient otrzyma informacje drogą mailową.

12.W przypadku jeśli zamówienie zostało opłacone przez Klienta i zostało ono anulowane w całości lub w części Ideali dokona zwrotu pieniędzy, w wysokości anulowanych produktów lub w przypadku anulowania całego zamówienia, w wysokości całego zamówienia, zgodnie z zasadami opisanymi w sekcji "Zwrot należności Klientom".

13. W przypadku braku zapłaty za produkt objęty zamówieniem w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, Ideali anuluje złożone zamówienie.

14. W przypadku jeśli Klient dokona zapłaty za część zamówienia, to wpłacone pieniądze zostaną zwrócone zgodnie z zasadami opisanymi w sekcji: "Zwrot należności Klientom".


VI. CENY I PŁATNOŚCI
1. Wszystkie ceny podane w serwisie licznasiebie.pl są podawane są w złotych polskich i są cenami brutto czyli zawierają podatek VAT.

2. Płatności można dokonać za pomocą Operatora Płatności w postaci systemu PayPal lub płatności elektronicznych. Płatności elektroniczne realizowane są przez Przelewy24. System Przelewy24 zapewnia wysokie bezpieczeństwo transakcji dzięki zastosowaniu 128 bitowego protokołu SSL.


VII. WYSYŁANIE WIADOMOŚCI
1. Ideali będzie wysyłało Wiadomości Firmowe osobom, których dane kontaktowe posiada i które zaakceptowały niniejszy Regulamin oraz wyraziły odpowiednie zgody, chyba że przetwarzanie danych w celach wysyłania takich wiadomości stanowi uzasadniony interes Administratora, co implikuje brak konieczności odrębnych zgód na przetwarzanie danych.

2. Pod pojęciem Wiadomości Firmowych, Ideali rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów Ideali.

3. Wiadomości Marketingowe mogą też pośrednio lub bezpośrednio pochodzić od Zaufanych Partnerów, a podstawą przetwarzania może być zgoda bądź uzasadniony interes Administratora (niezależnie od samej zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną przewidzianej przez prawo).


VIII. REKLAMACJE
1. Klient może zgłaszać reklamacje pisząc na adres lub za pomocą stosownego formularza dostępnego na Portalu.

2. Ideali rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni od jej zgłoszenia i poinformuje drogą mailową Klienta (na ten sam adres e-mail, z którego przyszła reklamacja) o wyniku rozpatrzenia reklamacji.


IX. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. O prawie odstąpienia od umowy Klienta będącego konsumentem, bez podania przyczyn decyduje ustawa (gwarancje minimalne – 14 dni od zawarcia umowy lub od spełnienia świadczenia / dostarczenia Produktu – liczone od zdarzenia, które nastąpiło później). W razie wątpliwości, gdy Klient godzi się na natychmiastowe wykonanie świadczenia przed ustawowym prawem do odstąpienia od umowy, utraci on prawo do odstąpienia.

2. W innych wypadkach, Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 30 dni od odebrania zamówionej przesyłki lub 30 dni od opłacenia zamówienia w przypadku zamawiania plików elektronicznych obejmujących kursy multimedialne, e-booków lub audiobooków (chyba, że w ścieżce zakupowej jest inna informacja lub obowiązują gwarancje minimalne).

3. Klient może odstąpić od umowy wysyłając stosowną wiadomość na adres: lub w inny sposób wskazany np. w ścieżce zakupowej lub mailu potwierdzającym zamówienie (w tym za pomocą stosownego formularza).

4. W przypadku zamówień innych niż pliki elektroniczne, po wysłaniu wiadomości o odstąpieniu od umowy, Ideali poinformuje klienta wysyłając na jego adres e-mail informację na temat adresu, pod który Klient ma obowiązek odesłać produkt. Klient ma obowiązek zwrócić produkt do Ideali niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Produkty powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Klient powinien postępować z produktem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. W przypadku zamówień plików elektronicznych, po wysłaniu wiadomości o odstąpieniu od umowy, Ideali zablokuje Klientowi do nich dostęp w serwisie licznasiebie.pl. Klient ma obowiązek niezwłocznie usunąć ze wszystkich swoich urządzeń elektronicznych pobrane pliki. W przeciwnym razie będzie to traktowane jako naruszenie praw autorskich autora.

6. Ideali dokona zwrotu należności za zwrócony produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a w przypadku zamówień innych niż pliki elektroniczne zwrot należności nastąpi w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania od Klienta zwróconego towaru.


X. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM
1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Ideali do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Ideali, zwrot ten następuje w następujących terminach:
a. w przypadku reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej uwzględnienia przez Ideali;
b. w przypadku anulowanie zamówienia w terminie 14 dni od dnia jego anulowania;
c. w przypadku odstąpienia Klienta od umowy w terminie określonym w sekcji "Prawo odstąpienia od umowy";

2. Zwrot płatności zostanie zrealizowany tym samym kanałem płatności co zamówienie, które zostało opłacone (np. jeśli zamówienie zostało opłacone e-przelewem z konta bankowego, to zwrot płatności nastąpi na to samo konto bankowe). W przypadku braku możliwości zwrotu środków tym samym kanałem płatności Ideali ustali wspólnie z Klientem inny kanał płatności.

3. W przypadku wystawienia rachunku korygującego, rachunek zostanie wystawiony przez Ideali w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Rachunek zostanie wysłany do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania zamówienia.


XI. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Pomimo, że Idali sprzedaje wiedzę i praktyczne rozwiązania biznesowe, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z wszystkiego, co zostało zawarte w sprzedawanych przez Ideali publikacjach. Ideali nie odpowiada za przydatność, prawidłowość bądź skuteczność porad, rozwiązań, metod proponowanych w oferowanych Produktach i Usługach – m. in. w postaci e-booków, audiobooków, ich streszczeń itp.

2. Porady zawarte w sprzedawanych przez Ideali publikacjach powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie – na wyłączną odpowiedzialność samego Klienta.

3. Zawarte w serwisie licznasiebie.pl publikacje są opinią prywatną autora i jako takie powinny być traktowane.


XII. ZASADY KOLIZYJNE
1. Jeżeli w opisie Produktu lub Usługi lub danej ścieżce zakupowej lub decyzyjnej (np. zapis do newslettera) są sprecyzowane inne zasady niż w niniejszym Regulaminie, to obowiązują te zasady, jako bardziej szczegółowe i dotyczące danej czynności Użytkownika w Serwisie.

2. W pozostałym zakresie obowiązuje niniejszy Regulamin, na ile się da on pogodzić z zasadami sprecyzowanymi w ramach danej czynności na Portalu.

3. Użytkownika mogą obowiązywać lub być opcjonalne dodatkowe zgody w ramach danych czynności na Portalu, w tym w ramach danych ścieżek zakupowych lub decyzyjnych.


XIII. ZMIANY W REGULAMINIE
1.Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową.

2.W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Ideali w ciągu 14 (czternastu) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu (co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług i zamknięciem Konta / Profilu). W razie braku wyraźnego zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, po upłynięciu wspomnianego terminu 14 dni, przyjmuje się, że Użytkownik akceptuje zmieniony Regulamin.